کاملترین مرجع اطلاعاتی کامیاران
 ضرب المثل های فارسی و معادل انگلیسی آن

سحر خیز باش تا کامروا باشی""

The early bird catches the worm

"آقا کلاغه بهم گفت!"

A little bird told me!

کبوتر با کبوتر، باز با باز""

Birds of a feather (flock together)

سیلی نقد به از حلوای نسیه""

A bird in the hand is better than two in the bush

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت""

Fine feathers do not make fine birds

با یک تیر دونشان زدن""

Kill two birds with one stone

تیزبین""

Hawk-eyed

مرغ از قفس پرید"!"

The bird has flown

کاملاً آزاد""

Free as a bird

":مخ کسی را خوردن"

pick some ones brain

":دست از سر کسی بر داشتن"

get off some ones back

 

":مته به خشخاش گذاشتن"

splitting hair

":تا خرخره خوردن"

eat to heart

":تا سه نشه بازی نشه"

third time lucky

هر جا بروی آسمان یک رنگ است""

all roads lead to rome

هر گردی گردو نیست""

all that glitters is not gold

شاهنامه آخرش خوش است""

all's well that ends well

کاچی به از هیچی""

half a loaf is better than no bread

توانگرترین مردمان بی نیاز ترین آنان است""

he is rich that has few wants

تا افتاده نباشی قد بلند نمیکنی""

he that cannot obey cannot command

نانش توی روغن است""

his bread is buttered on both side

"خلاف جریان آب حرکت کردن کم خردی است"

it is lll striving against the stream

 

سحرخیز باش تا کامروا شوی""

the early bird catches the worm

"ماهی را هر وقت از اب بگیری تازه است"

it is never to late to mend

"فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه"

little pitchers have long ears

آواز دهل شنیدن از دور خوش است" "

distance leads enchanment to the view

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است""

better late than never

"هر چه آید خوش آید"

all is for the best

مار گزیده از ریسمان سیاه وسفید میترسد""

a burnt child dreads the fire

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو""

All that glitters is not gold

هر گردی گردو نیست""

Curiosity killed the cat

فضولی موقوف""

If you can't stand the heat, get out of the kitchen

خر ِ ما از کُرّه گی دم نداشت""

Make hay while the sun shine

 

شانس یک بار در خونۀ آدم رو می زنه""

take advantage of an opportunity to do something

تا تنور داغه نون رو بچسبون""

Strike while the iron is hot.

دو تا فکر بهتر از یک فکره""

Two heads are better than one

این ضرب المثل وقتی به کار میره که کسی دیگران رو از انجام کاری منع"

میکنه ولی خودش اون کار رو انجام میده و شخص نصیحت شونده این

اصطلاح رو به کار می بره یعنی :اول خودتو اصلاح کن بعد دیگران رو

نصیحت کن".

Do as I say, not as I do

دشمنانت را با دوست کردنشان از میان بردار""

If your can't beat them, join them

if you can't defeat your opponents, join forces

with them

بگو دوستت کیه تا بگم کی هستی""

A man is known by the company he keeps

هیچ جا مثل خونۀ خودِ آدم نمیشه""

There's no place like home

آشپز که دو تا شد آش یا شور میشود یا بی نمک""

Too many cooks spoil the broth

کند هم جنس با هم جنس پرواز/ کبوتر با کبوتر باز با باز""

Birds of a feather flock together

 

 

 

|+| نوشته شده توسط کیان در یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۸۵  |
 
 
بالا